Egronia- Benefikátus (Adomány)

Egronia és a nagyvilág egyéb helyszínei
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#41 » 2021.03.12. 21:19

*A hegyek erdőborzas oldalán levágtató szelek havat kavarnak arcukba, hogy az enyhe telekhez szokott lady Delilah dús ezüstrókamálba kénytelen burkolózni sétájuk alatt. A szentélykertbe tartanak, hol a hajdani elf kegyhely idilli romjai, felfoghatatlanul légies kőívek töredékei, borostyánfutotta oszlopcsonkok és óidők hosszúéletű harcosainak és kegyes szüzeinek szobrai állják az idők ostromát. A kert közepén Lossamben, az időtlen szilfamatuzsálem áll, minek odvából langy forrás fakad, hogy vize utat találjon a töredezett márványcsobogókban és erecskékben. A márványpadot mellette valamely ükje faragtathatta, lapján két összefonódó kezdőbetűvel és az Anno I.L. 1274-es dátummal. Régi szerelem emléke lehet. Nagyapja gyakran időzött itt, s térdén lovagoltatta ők Lolával, mikor gyermekként nyaraikat az ősi fészekben töltötték, s önfeledten élvezhették, hogy távol lehetnek Caderosso merev hétköznapjaitól. A mai napig tucatnyi mesét tud az öreg szilről, még ha igyekezne is elfeledni őket.*

-Azért jöttem, hogy ez ne így legyen, s az elkeseredettség oszoljék e sokat szenvedett emberek lelkéről!-*csodálja meg a bíbornok a hosszúéletűek művészeinek holt alkotásait*-Vigaszt és békét hozok. Csakúgy, mint ahogy a császár azt elérni reméli. Annyi különbséggel csupán, hogy míg a kehely jele csak szenvedést hozott a népnek, addig az Egyház elkötelezett nyája védelmét szolgálni. Holnap engedelmével szerét ejteném családi kriptája újraszentelésének és misét celebrálnék lord Redwood miharábbi szabadulásáért. Úgy hiszem a menekülteknek is új reményt adna, ha látnák, hogy az Ige fénye rájuk lelt e sötét erdők mélyén is.

*Calvenzano atya erre buzgó helyeslésbe kezd, s hízelgő szavakat búg a kardinálisnak, ám a lady egész máson tűnődik. A bíboros szelíd szavai nem vétenek az illem ellen, de kétségtelen, hogy egy nyelvet beszélnek Delilah-val. A tárgyalás máris kezdetét vette hát, méghozzá a határok következetes kijelölésével.*

-Biztosíthatom, hogy a nyugati egrón végvárakat a szentatya jelentős segélyekkel látja, hisz legalább annyira elkötelezett a Hit védelmében, mint a kegyed császára az ő vélt örökének megóvásában. A békét most hivatalos fegyvernyugvás garantálja ugyan a nagykán és a régenskirályné között, de ez csak időleges lehet, míg a sajnálatos állapotokon nem leszünk úrrá! A megalkuvást a pogány jelenléttel kötelességünk elutasítani! Egronia fontos bástya a Hit védelmében, s nem marad magára a szükségben, efelől biztosíthatom. Ha kell, erőmön felül is küzdök azért, hogy a fegyverek végre a közös ellenség felé forduljanak, ám ha ez Egyház Leghívebb Leányát a végromlás fenyegetné a belső viszályokon dögkeselyűk módjára hízni remélők képében, roppant erők mozdulnának meg a védelmében.

*Szavai szelídek, de Delilah –ismervén, Santangelii milyen befolyással rendelkezik az Angyaltrón árnyékában- nem furcsállná, ha meglepő dolgokat tudna elérni sikere érdekében. Mindenestre, ha blöfföl is, érdemes fenyegetéseit nem fél vállról venni. Belegondolva azonban, mi történne, ha a nagykán kihasználná a belső viszályokat a hódoltatásra, s a császári seregek az ország védelmében vonulnának fel a koronatartomány alföldjén, amire féltékeny Főatya pedig zarowari seregekkel törne be dél felől…Nos az minden bizonnyal ama Hatodik Pecsét feltörésével volna egyenértékű…*

-Megbocsásson asszonyom, de nem tudtam nem észrevenni a zászlósúri lobogókat a vár fokán, mik a magasrangú vendégeket jelzik. Ha e két úr összefog Dolina Verde erejével az bizony figyelemreméltó helyzetet teremt, sőt, a kegyed által felvázolt „béke” kitűnő hídfőállása volna. Feltételezem elsősorban Aranyosvárad és a kamarai bányavárosok visszafoglalására irányulnak fegyveres törekvéseik és jótékony szándékaik egyesítése nem afféle bronzbika, mint a terykiaiak győzelmi ajándéka, amivel Astara könnyelmű védőinek gyanúját altatták el. Lekötelezne vele, ha beavatna, milyen lépéseket tervez az eretnek lázadók ellen! Szívesen áldásom adnám szövetségükre is, amennyiben szándékaik a Hitnek tetszők, s kíséretemből is fel tudnék ajánlani -ha szerény mértékben is- egy kisebb kontingest tervezett hadjáratukhoz!

-Amint mondtam, a bál hírét örvendetesnek látom. Végre tárgyalóasztalhoz ültethetnénk a feleket jóakaratunk jeléül. Az ön személye, gyermekem…nos valóban nem kecsegtet a pártatlanság látszatával, így a közvetítő szerepét magamra vállalom, természetesen kegyeddel szoros egyetértésben tenném mindezt és nem mulasztanám el megosztani önnel elképzeléseim és meglátásaim.
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#42 » 2021.03.17. 16:22

Túlságosan kedves és intim számára e hely, nem igazán örvend annak, hogy az öreg itt sompolyog. Még tán az elfek elől is elzárná a szentélyt, ha nem illetné meg őket látogatásának joga bizonyos holdállásokban a békeszerződések szerint.
Lossamben ágai alatt állapodik meg végül, onnan szemléli a bámészkodót majd hallgatja annak mondanivalóját. A fa mellett valamely titokzatos okból kifolyón annyira hűvös már nincs, így legalább ettől a kellemetlenségtől megszabadult - ha rövid időre is.
- Lekötelez kegyével. - válaszol apró főhajtással. – A Császár megnyugvással fogja hírül venni, hogy eminenciád is a béke és egyetértés elkötelezettje. A tárgyalófelek közötti konszenzus megteremtése nem lesz könnyű vállalkozás, de nagy bizodalmam van az ön képességiben – s ha szerény tudásommal tanáccsal szolgálhatok bármiben, örömmel teszem.
Karba teszi kezét, ahogy egy pillanatra megáll a beszédben a víz csobogását hallgatni. Arcán gondterhes, de bocsánatkérő mosoly – előrejelezve, hogy nem feltétlen leli majd jókedvét mondandójában.
- Feltételezései a hadak gyülekezéséről bármily más esetben több, mint helytállók lennének, felajánlása pedig több, mint üdvös volna --- azonban a helyzet kissé kényesebb. Tudni illik, a Hegyi Király amellett, hogy haramiakalandor, köztudottan a Szent Vér kultuszának híve. Ennélfogva nem meglepő, hogy akadnak olyanok, akik nem restek hittestvérséget vállalni vele a Császárságban, szemet hunyva megélhetésének természete felett; sőt az a divatos nézet, hogy a kényszer tette rablókirállyá, hiszen másvallásúként elnyomatatott, míg fegyvert nem ragadott. Ha megbocsájt, egyfajta romantikus hőssé lett a határokon túl. Mint azt sejtheti ezek alapján, nem feltétlen okos dolog csak úgy megtámadni, bár ok éppen lenne rá elég. Nem volna okos dolog, mert így csak talajt nyerne a feltételezés, hogy az Egron Királyság leszámolna a kelyhesekkel; mi csak rontana a két ország amúgyis ingatag viszonyán.
Lassan és csalódottan csóválja a fejét, hogy kifejezze elégedetlenségét. Amikor rövid szünet után ismét folytatja, tűnődővé válik hangja, mintha egyfajta gondolatkísérletet vázolna.
- Ha viszont, teszem azt, valamiképpen bebizonyosodna, hogy nem hős ő, csupán zsivány, akkor menten elvesztené támogatóit, nem rohanna senki buzgón megsegítésére… Ha a bálon megjelenhetne és a tárgyalóasztalnál megkéretne, hogy hagyjon fel istentelen életmódjával, cserébe megbocsáttatnak bűnei és talán nemesi címet adományoznak neki, akkor a felkínáló felet nem érhetné senkitől sem vád, hogy igaztalan lenne a másvallásúakkal szemben. Ha pedig ezt elfogadja, akkor eggyel kevesebb gondja van Egroniának… Ha elutasítja, akkor a tavasszal egy védszövetség – talán éppen ez, ami most alakul – hamar úgy találhatja, hogy egyik tagját fenyegeti vagy éppen újból kirabolta a Hegyi Király, így kötelessége eltörölni a föld színéről is… Ha minden így történne, ráadásul a bíboros úr nemcsak, hogy nem növelné embereivel szövetségünket, de megtámogatná velük – jó pár felvégi vitézzel egyetemben – a Kánság ellen védő végvárakat, akkor a Szenátusnak sem lehetne kifogása, hiszen az ön személyéhez nem lenne köthető a sajnálatos eset. Sőt ön a Császár akaratának megfelelően cselekedett volna. - néz mélyen pap szemébe egy pillanat erejéig. - Persze csak hangosan gondolkozom, semmi sem garantálja, hogy ezen feltételezések töredéke is valóra váljon. Biztosan megérti, hogy jómagam nem kívánhatom a Császárság egyik kedvelt alakjának vesztét…
- Eminenciádnak nem lehetünk eléggé hálásak, hogy elhozza a vigaszt ezen elfelejtett vidékre, miként azért sem, hogy ennyire szívén viseli eleim üdvét illetve férjuram épségét. Ellenben ismeri a mondást minden bizonysággal, miszerint nemcsak igével él az ember. A menekültek ellátása keleti segítséggel még csak sikerült volna a tél végéig, viszont a seregeket tavaszig már nem hiszem, hogy élelmezni tudnánk. A zsold kérdése szerencsére a védszerződés aláírása után megoldóik, mert e teher legalább háromfelé oszlik. Kegyelmed és az Egyház nagylelkűségére nem szeretnénk támaszkodni, hiszen legjobb lesz, ha csak a végvárakat erősítik meg. Szerencsére ismerek a Keleti Szél Kereskedőtársaság nagyobb részvényesei közül egy-két kereskedőt, akik biztosítani tudnák a seregek folyamatos ellátását - viszont nem hiszem, hogy csak úgy ráállnának. Abban az esetben viszont, ha sikerülne a társaság számára engedélyt szereznem Angyaltrón kikötőibe és piacaira - mondjuk három tavaszra legalább - akkor ezen kereskedők jó áron segítenék ügyünket. Persze, ha ez megtörténne, a Császár tényleg bizonyos lenne abban, hogy eminenciád nem tekint rá ellenségként, nem mellesleg az Örök Város sem járna rosszul a beáramló cikkekkel. Máskülönben viszont egy esetleges tavaszi mentőhadjárat élelmezés hiányában nehézkessé válna...
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#43 » 2021.03.18. 19:16

-Becsülöm, hogy nem ragaszkodik a látszathoz és nyílt sisakkal száll pástra, ma donna! Férfiúban is kevés, ki ilyen lovagiasan kész tárgyalni!-*hajt fejet a bíbornok tisztelete jeléül* -Ettől fogva szavaim úgy szólnak, mintha uralkodója fülébe szánnám őket. Mindazonáltal feltételezem, hogy munkál önben az egrón haza iráni szeretet is, így ebben bízva kérem belátását és reménykedem, hogy együttműködésünk a lehető legkevesebb kárt okoz majd minden érintett félnek!
- Attól tartok, el kell keserítenem, de minden tiszteletem ellenére nem tartozom a császár akaratának tetszően cselekedni.-*mosolya elnéző, s megenyhült* -Emellett pedig tiltakoznom kell, hisz nem tartható üdvösnek, ha javaslatának megfelelően szemet hunynánk afelett, hogy egy véráldozó- és ennél fogva tilalma- vallás igéivel a száján hatalomba emeljünk valakit, még ha el is tekintünk attól, milyen mód jutott birtokaihoz. Ezzel beismernénk vereségünket, az egyházi tekintély beláthatatlanul csorbulna és a haramiavezér célt érne. Beláthatja, ezt nem lehet érdekünk hagyni. Hogy a védszövetség forduljon ellene mondvacsinált oknál fogva, valamikor a bizonytalan jövőben…nos arra, mint ahogy ön is mondta, sajnos nem látok elég garanciát. Viszont azzal, hogy nem kényszerítjük folyamatos hadmozgásokra, s jelentős javakat hagyunk a kezén, megerősíttetvén birtokaiban időt nyerne, hogy még inkább megszilárdítsa uralmát az elfoglalt vidéken. Szép öntől, hogy ennyire igyekszik a császár szája íze szerint egyensúlyozni, de az ön által felvázoltak kifejezetten Egronia kárára esnének, holott minden módon menteni kellene a menthetőt.-*ingatja fejét sajnálkozón.*
-Hogy tárgyalóasztalhoz ültessük ezt az úgy mondott „Hegyi Királyt” támogatom, de azt megelőzően legalább a nemesfém bányákat vissza kell, hogy foglaljuk tőle! Utána akár meghagyhatjuk nyugodni is, már nem fenyegetne akkora veszéllyel. Továbbá kényes kérdések merülnének fel az itt összegyűlő szép számú haderő célját illetően, ha nem vonulna az ellen,kinek ellenében kegyed összehívta őket.-*mosolyodik el hidegen, s alighanem jól következtet, hiszen Doufurt főként az ellenállás,az őrgrófot pedig a bosszú, mi mozgatja* -Így azt javaslom, Orondbányát és Ezüstpatakot még a téllel visszavenni induljon! Hogy pedig nem üres követelőzésnek lássa szavaim, sikerei fejében a korona hajlandó átengedni a mondott kamaravárosok bányabérletét öt esztendőre, igencsak kedvező feltételekkel. Nem kergetek hiú ábrándokat, de ön is sejtheti, még ha ezen ezüstök főleg a határ túloldalára vándorolnak is, a korona legalább jutna némi regáléhoz belőle, a jelenlegi állapotokkal ellentétben. -*majd mintha csak apróságot felejtett volna ki*-Oh, természetesen a kegyedre, jobban mondva férjurára eső rész ez esetben csupán ötven percentus lenne, hiszen a birtokaiban leginkább megkárosított Mormarn nagyúr tetszését szintén elnyerte az ötlet.-* vezeti rá Delilah-t csalhatatlanul, hogy az őrgrófot már előzetesen megkörnyékezte e tervvel.*-Így a szenátus haragját akár az őrgrófra is háríthatja, ha akarja, mondván, csak tisztjének megfelelően cselekedett.-*legyint, mintha apró semmiségről volna szó csupán.*
-Nagyon gáláns az ajánlat, miszerint a Hit nyugati kapujának kulcsát Allenwell kezébe adjuk, de biztosíthatom, hogy az egrón végvárak nem szorulnak az udvar dublónjaira. Viszont magam sem jöttem üres kézzel. Ötszáz zarrai talentum jött velem Vérfenyves éhes szájait táplálandó –mit lord Redwood saját vére árán védelmezett meg. Jóindulatunk jele ez, minek kíséretében hivatott vagyok átadni egy levelet a Szekretariátusnak címezve. Ebben a Szentatya –eloszlatandó a császár minden kétségét szembenállásuk felől- hajlandó felajánlani a birtokához tartozó Lerra szigetén egy kereskedelmi és hadi kikötő létesítésének jogát, egy majdani, kánság ellen közösen indított rengeri hadjárat reményében.
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#44 » 2021.03.28. 03:11

Eltekint Santegliiről már mondandója felénél és mély hallgatásba burkolódzik. Arcán szenvtelenséggel vegyülő tűnődő kifejezés ül, mi palástol, mindent mi benne zajlik. Antik szobornak tetszik kívülről, kit egyfajta magasztos kisugárzás leng körbe.
Ellenszenve és érő haragja mellett egyfajta bizarr elismeréssel is adózik a bíboros felé. Annak minden mondata, minden szava más és más szinteken értelmezendő - egyfajta végtelenül hatásos, ám férgekéhez hasonlatos ficánkoló mozgás ez, mivel egy nálánál kevesebb értelemmel rendelkező egyént elszédíthet és a mélybe lökhet. Zseniális és fertelmes! Ha belegondol, mennyi ostobát csavarhatott így az ujja köre, avagy bizonytalanított el!
De nem őt!
Szavai és üzeneteit elérti, még, ha azoknak villámgyorsan is kell cikázniuk elméjében - hogy felfedhesse a férfi lapjait; vagyis azoknak egy részét. Első és legfontosabb pedig az, hogy Angyaltrón szólt most Caderossohoz; Egronia maradványát szárnya alá veszi, protekciójába helyezi. Mi másért használná az udvar pecsétjét, mi másért osztana annak nevében bárkinek is bányajogokat? S hogy bábállamot hozna létre, nem titkolja, hiszen maga mondta - nem tartozik a Császár akaratának tetszően cselekedni; annak orra előtt csinál mindent, legatusanak jelzi ezt. Angyaltrón, Zarra másik örököse, magának vindikálja e területet és igényét nem bejelenti: egyszerűn elveszi, zsebébe suvasztaná, mielőtt a Császár bármit is cselekedhetne. Bátor és merész lépés ez!
Második üzenete szintén tiszta, mint egy pofon. Félkegyelműnek nézi - kinek tán' lehetnek jó gondolatai - de attól még félkegyelmű... Őt! Delilah Isabel Leonor Misericordia Redwood Ladreda y de la Dolost! Az asszonyt, ki alig hat esztendő alatt az Örök Birodalom egyik tartópillére lett! Még hogy támadja meg a Hegyi Királyt?! Legatusként? Kinek feladata a Császári Akaratot közvetíteni? Kinek elszámolni kell az örökkön forrongó Szentásunak? Ki felelősséggel tartozik a Koncíliumnak és a Vénnek? Ő támadja meg az allen szalonok kedvencét, hittársát és a Császárné bábuját? Ha így tenne valóban félkegyelmű lenne!
Harmadik üzenete sem túl bonyolult. Nem tűri a császári mozdulatokat. Ezért távolítaná el őt és alakuló védegyletét, illetve a haramiát egy lépésben. Ha csakúgy megtámadnák és elfogadnák a bányákat - elfogadnák a királynét, elutasítanák a duxot ennek tetejében az Egyháznak játszanák át az országot végleg.
Nem mellesleg korrupciós ügybe taszítaná a felajánlott talentumaival. Ha azt is elfogadná, a bányákat is, hamar megidézhetné a Szenátus, hogy megvádolják hazaárulással. Avagy már rögtön a Császár küldené a vörös zsinórt...
Vén csibész ez a Santeglii! Igazán mesteri bábjátékos az öreg! Erről a bíbornokról beszélt hát Lola...
De muszáj fogást találni rajta...!
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#45 » 2021.03.28. 03:37

(Katt!)
Visszafordulva talán perces elmélkedéséből immáron végtelenül udvarias mosollyal szól az idős úrhoz.
- Igazán örvendek, hogy kölcsönösen őszinték lehetünk egymáshoz, főmagasságú uram. Magam sem számíthattam arra, hogy ennyire bizalmába fogad. - jelzi, saját nyelvükön, hogy főüzeneteit elértette, s nem szédült beléjük. - Ámbátor felhívnám eminenciád figyelmét arra, hogyha a Birodalom nyugatra tekint, Egroniát nem láthatja többé. Feje nélkül a nemzet teste szétszakadt. Mindenki által elfogadott uralkodót nem lát, csupán három felet, kik esküsznek saját igazukra.
S habár szavai inkább óvatosan aggódnak Egroniáért, fájdalmas szúrás ez: a Császárság nem fogadja el az Egyház által kinevezett királynőt legitim uralkodóként... az egyik politikai alapigazság szerint pedig, nincs királyság király nélkül! S még egy fontos információt elejt; három félről beszélt. A harmadik nem lehet más, mint maga a Hegyi Király. Ha Allenwell egyenrangúnak tekinti a régenskirálynővel és a zarowari duxxal e haramiát, akkor feltehetően elfogadná a tényt is, ha kijelentené az, hogy saját országot alapít Egronia romjain...
Igazi allen dívaként hagyja, hogy a szúrással bejutó méreg szétáradjék a verescsuhás egész lelkében, mielőtt folytatná az finom modorú csevejt.
- S ámbátor kegyelme tényleg mérhetetlen, ötszáz talentum nem kevés pénz, elfogadni nem fogadhatom el. Megbízásomat teljesítem elsőként és csak utána vagyok egron nemesasszony. Ha elfogadnék bármit öntől, azzal csak kellemetlen fényt vetnék Angyaltrónra... - veti fel a végtelen hála hangjával, hogy nemcsak ő bukna bele ebbe, de a két ország kapcsolata is megsínylené. - Legnagyobb sajnálatomra más módon kell a bajokat enyhítenem. Talán akadhat a Birodalomban még olyan fél, aki szintén gyakorhatna caritast elnyúzott alanyaim felett? - költői a kérdés, de választ találhat rá bárki. Az egyik ilyen fél a Keleti Egyház lehet. A másik pedig...
- Mindazonáltal, ha Őszentsége a Keleti Szél Kereskedelmi Társaságnak ajánlaná fel a mondott lerrai jogokat, persze közvetítésemmel, akkor az élelmezést már említett kereskedőbarátaim hálából megoldhatják nekem, és nem kell nincstelenekért könyörögnöm senki előtt... Nem mellesleg mindenki láthatná, a két hatalom kiváló barátságát.
A fenyegetés nyilvánvaló. Vagy úgy lesz, ahogy Delilah már felvázolta - tehát nem lehet ráfogni, hogy külső fél fizette volna le; sőt a birodalmat segítette egy támasszal Angyaltrón vonzáskörzetében - vagy a vérhithez fordul alanyai nevében és akkor lesz, ami lesz. Ezen fenyegetést azonban enyhíti, hogy a Császárság és a Nyugati Hit kapcsolata erősen javulhat a Kánság kárára - elvégre a jogokat ebben a reményben adják át és fogadják el.
- S afelől önt is biztosíthatom, hogy védszerződésünk nem contra, sokkal inkább pro. Nem fogadtunk senki ellen bosszút, csak saját biztonságunk mellett köteleztük el magunkat. Ezekben a viharos időkben, nem kívánhatjuk senki haragját magunkra vonni. Miképpen nem adhatunk senkinek sem igazat úgy, hogy ez meg ne történjék. Ezt a mi közös barátunk, Mormarn nagyúr, állandóan szem előtt tartja - még akkor is, ha akadnak ötletek, mik a pillanat hevében elnyernék tetszését. Mint a három fél, mi magunk is várjuk a béketárgyalásokat, ám addig nem szeretnénk, ha bármelyikünknek baja esnék. Ez, ha jól érzékelem, az őrgrófban, a főajtonálló úrban, Doufur lovagban és bennem is közös.
Egyértelmű elutasítása ez a bányajogoknak - mindazonáltal érvelés amellett, hogy az összegyűlt felek nem fognak támadón hadba vonulni, ha egyszer legjobb számukra a háborítatlan béke. S felveti, még Mormarn is láthatja, hogy a bányajogok elfogadásával a Chelley-ligát támogatná és maga ellen fordítaná Molvács új urát. (Mégha talán az Egyházat nem is veszi ki tisztán a királyné felett lebegni...) Ha persze Santegliinek sikerül kibékíteni a feleket az más kérdés... Tisztán kivehető a nagyhatalmak sakktábláján Delilah válaszának, lépésének értelme.
A Császárság nem engedi, hogy az Egyház protektorátust hozzék létre; nem engedi, hogy bábállamot alakítson nyugati határain.
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#46 » 2021.03.28. 20:08

*Santangelii köntösének prémmel szegett ujjába rejti zafírgyűrűvel ékes kezét. Fázósan, öregesen, holott törődöttséget egyáltalán nem mutatott eddig, mi több, az életveszedelemből való megmenekülése után szinte rögvest találkozni akart az úrnővel, mi ugyancsak kemény jellemről árulkodik. Ez csak póz volna tán, mivel a megfáradt öregember vértezi magát? Vagy éppen e kicsiny gesztus volna csapda, mivel elbizakodottságot kívánna ültetni donna Delilah szívébe?*
-Volt elég alkalmam rá, hogy kiismerjem a hazájabeli követek stratégiáját. A mögöttük álló hatalomban való elbizakodottság, feltétlen hűség és félelem ugyebár, de mindenekelőtt lehengerlő akarat. Legalábbis Flagrantis óta ez a módi, hisz császára úgy tartja, csakis az élvezheti a Pax Allenwellianát, aki engedelmesen hódol és ellenvetést nem támaszt. Az ön császára hódító gyermekem. A világot akarja bírni és azt hiszi így épít birodalmat, de ez hatalmas tévedés.-*ingatja fejét, míg andalogva kerülik meg Lossambent a tisztes távolban lemaradó Calvenzano atya társaságában.* -Ám ez nem volt mindig így. Emlékszem, milyenek voltak a nyarak Modestus császár idejében, s milyen volt a Barbani-palotában olyan óriási államférfiakkal tárgyalni, mint Lamazares, vagy Escarza! Napokon át tartó, játszmák voltak, elhiheti!-*réved el egy pillanatra, míg a zarrai követpalota és a lovagias idők emlékeit eszébe idézi.*
-Tudja asszonyom, mi különbözteti meg a diplomatát az egyszerű hírvivőtől? A szenvedély! Hogy nem gazdáink álláspontját visszhangozzuk pompázatos betanított madarak módjára, hanem személyes ügyünkként éljük meg azt, amiért harcba indulunk! Ha annyi ideje játszaná ezt a játékot, mint én, értené miről beszélek. A mi asztal mellől vívott csatáink olyanok, mint népe méltán csodált tánca a batella- ahol a két fél azért verseng, ki vegye át a vezetést, de csakis pillanatnyi engedmények árán próbálhatják tőrbe csalni a másikat. Ilyenformán, ha mi nem az aktuális helyzetből próbálnánk kihozni azt, mit mindkét fél még bírható engedménynek ítél a nagyobb cél érdekében, gazdáink szándékai sohasem találkoznának és az emberiség már rég kiirtotta volna önmagát, mert minden csakis kard által dőlne el!-*mintha bölcs tanító okítaná diákját kellemes kerti sétájuk alkalmával.*
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#47 » 2021.03.28. 20:08

-Láthatja, Zarowar érzékeny hasát mutatja a csonttrónus felé azzal, hogy Lerrát felajánlja…!-* ámbátor Delilah tudja, hogy a császár friss szerzeményét, Carrona városállamát még mindig blokád alatt tartja a Rigolomentoi Liga, mit nem kis részben a Szentszék hozott tető alá*-… De kegyed továbbra sem mutat hajlandóságot, hogy engedményt tegyen abban az apró kérésben, mivel ön felé fordulunk. Attól tartok szándékaink eképp nem tudnak közeledni egymáshoz. Az Egy látja lelkem, nem kívánom az erő, sokkal inkább a józan ész politikáját folytatni, de ha nem hagy más választást arra, hogy kizökkentsem makacs álláspontjából, számoljon kérem a következőkkel.-*sóhajt gondterhelten, mint kinek valóban nehezére esik, hogy nem kínálhatja mézes csemegével a leánykát, de vesszővel kell fenyegetnie, mert amaz nem tér jobb belátásra semmiképpen sem.*
-Tudja, a lázadás kérdése a korona belügye, minthogy a haramiavezér is a korona alattvalója, akár tetszik neki, akár nem. Így van ez kegyeddel is, hiszen egrón főrang ön, a többi között, s mint ilyen, kötelességei vannak királya felé. Ha a kancellária esetleg perbe fogja önt és urát, amiért nem felelt meg a korona hadba szólító hívására és ez a per netán azzal végződne, hogy a Redwoodok birtokait elkobozzák, a Dolina Verdéből behívott segítség máris idegen sereggé válik egrón határokon belül. Ön is tudja, hogy durva arculcsapása volna ez a két ország között fennálló békének. Belaquát a királyi sereg megverte Kalászvárnál, a bocskorosokat szétszórta, hogy legalább tavasz végéig nem tudnak újra lábra állni.-*emeli fel gyűrűs mutatóujját, mintegy figyelmeztetvén az asszonyt*
-Ardenand gróf épp Újkaput fogja ostromgyűrűbe, nem telik sok időbe, hogy ideérjen és az országba törő ellenséggel megütközzön! Jól tudom, ez nem volna épp a legudvariasabb dolog, s Flagrantist ismerve biztos volna a megtorlás, de így kitűnne, milyen furcsa szerzet ez az egrón nép! Úgy tapasztaltam ugyanis, hogy nyughatatlan vére mindig harcra sarkalja, s ösztönei szerint folyton ütniük kell valakit. Békeidőben egymást, ám ha ellenség tör az országra, hirtelen egytestvér lesz mindegyik, ki egymás torkát rágta eladdig! Ha Caderosso fortezzái átmasíroznának a határon, higgye el, volna itt minden, csak épp császári béke nem! *Lady Redwood biztos benne, hogy Egronia seregei nem dacolhatnának a császári ármádiával, s előbb, vagy utóbb, de földbe tiportatnának. De abban is erős lehet meggyőződése, hogy a Birodalom nem tudná pacifikálni az új provinciát, mi hosszútávon olyan erőket kötne le, ami ugyancsak hiányozna máshonnan, ha az uralkodó továbbra is hódító terveket dédelget. Meggyengült pozíciói révén pedig könnyen találhatja önmagát Zarra másik két örökösének harapófogójában. Delilah küldetése utóvégre éppen ebben áll: elhitetni az egrónokkal, hogy maguk akarják a császári békét, nem pedig kívülről kényszerítették azt rájuk.*
-Higgye el, sok szövetséget kötöttem már életemben, és látom, hogy az öné itt Vérfenyvesben még nem áll olyan erős lábakon, hogy bátran hivatkozhasson rá.-*tárja szét karjait jóakaratúan.*- Miért akar az ellenségünk lenni, ha lehet hasznos szövetségesünk is? Cserébe csak két bányavárost kérünk, és egy könnyű téli hadjáratot, mialatt a rablók teli hassal tűzmeleg mellett heverésznek. S ehhez még csak a nevét sem kell adnia, kedves gyermekem!
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#48 » 2021.04.08. 14:06

- Egy pillanatra elvesztett, melyik koronáról beszélt most eminenciád?
Udvarias mosolya visszatér, ahogy ismét rápillant, holott eddig néma tűnődéssel meredt a fára; vagy sokkal inkább azon túlra. Valahol a férfi beszéde közepén már egyre kevésbé figyelt; hiszen körbeértek - holott ő már megállította a sétát, amint elkezdődött volna; azonban a többit nem állt módjában. Az, hogy nyílt fenyegetésekbe kezdett, már inkább hidegen hagyja, mintsem felizgatná. A bíboros túl régi diplomata, túl büszke és kalandja után talán túl vérszomjas is. Nem meglepő, hogy nem tűr semmit, mi nem úgy hajlik, amiképpen kívánná - fenyegetései olyan várhatóak voltak, mint amilyen üresek azok.
- Mert hasonlókat mondhat az az államigazgatás is, mi nem győzi várni a királyné koronázását, minthogy az is, mi felett Belaqua herceg gyakorol királyi jogokat innen nyugatabbra. Az is perbe foghatna, elvehetné földjeim jogát, idegennek minősíthetné seregim és a többi... Bár az az oldal ezzel az Ardenand gróffal nem dicsekedhet, viszont ön is tudhatja, hogy a herceg, egy-két zarowari kölcsönre van attól, hogy condottierokkal rendezhesse hadait, azokkal pedig ugyanúgy törvényt szolgáltathasson felettem, ha úgy érzi jogosnak... De miért tenné ezt bármelyik korona? Semmitmondó lépés volna, csak a másik barátsága felé lökne. S ha emberekkel nem feltétlen, jótékony adományokkal segíthetném azon ügyet, mibe belekényszerít mások meggondolatlansága...
Felelete inkább színtelen, mosolya üres; láthatóan inkább tényeket közöl, miben mintha nem is lenne érdekelt. Röviden és aprón csóválja fejét. Az elementáris dolgok sorolásának még vége nincs; oly kötelesség ez, mire az illem sarkallja, túl kell esniük szóban is rajta; legalábbis az atya miatt mindenképpen, ki a ki nem mondott közös tudást egyszerűen mellőzni kívánja; még mindig ostobának nézve őt.
- Kezeim kötve vannak a Hegyi Király esetében. Békét jöttem hirdetni, visszás lenne ez az üzenet, ha provokálatlanul bárkit megtámadnék - itthon is, a Császárságban is. Igen. Provokálatlanul. A Hegyi Király személyesen nem vonható felelőssé egy támadásért sem ellenem. Birtokainkat a rablólovagokká lett Ceddirn fivérek vezénylésével dúlták fel. Történetéből pedig kiderült, hogy az áruló Lord Rogog volt az, ki orvtámadást hajtott végre kegyelmességed ellen, s rabolta el férjem. A sejtelem sajnos nem elég ok, hogy a haramiakirályt tegyük felelőssé mindezért - ámbátor, amennyiben bármi baja esnék egy allen főrangnak, akkor a mélyebb nyomozás indokolt lenne; éppen ezért reménykedem, hogy a márki sértetlen hazatérhet - ha jól számítom, nem igazán sok hírrel. Minthogy kiküldtem egy kérdést a Hegyi Királynak is korában, melyben érdeklődöm tőle az esetről. Talán semmit sem tud róla, talán örömmel segít, ha tud --- de azt szinte biztosra veszem, hogy ártatlannak vallja magát az ügyben.
- Ahogy az Egyház sem támadhatja meg, mert annak rögtön vallási színezetet adnának a demagógok Caderosso utcáin, így hamar háborút követelne a nép. Amiképpen a felek külön-külön sem fognak ellene támadást intézni, elvégre addig tűzhelyüket a másik könnyedén feldúlhatja. Egységesített erőkről nem is beszélhetünk, mert polgárháború dúl. Mit is tehetnénk ebben a szorított helyzetben? Talán tárgyalóasztalhoz ültethetnék mindenkit és ott találnák írt mindenre? Vagy, ha nem is mindenre - több dologra.
Ezután talán csak belátja már végre a bíboros is, hogy erőszakkal jelenleg nem győzheti le a Hegyi Királyt, ahhoz túl jól forgatta a lapjait az. Most még Rogog bosszúján megcsúszhat - ebben reménykedhet a vén csuhás - de vajmi kevés esély van erre. Legjobb esetben megmenti maga Rogogtól a márkit; ha pedig már elvágták volna torkát, megbosszulja. Mindenképpen úgy emelkedhet ki a helyzetből, mint hős.
Bosszantó, de míg sarokba nincs szorítva - vagy míg Egronia egyesülve nem vonul ellene - addig nem lehet vele mit csinálni.
- Akárhogy is, jelenleg mást nem tehetünk, minthogy megvitassuk az egyesülést kérdését a tárgyalóasztalnál. A korona és oltár szövetségét ismét meg kell erősíteni a király személyében; s ki tudja talán ennek záloga éppen az oltár előtt dőlhetne el? Persze egy fiúsítási igény merészebb terveket feltételez ennél, ámde a stabilitás jegyében kéz kezet moshat, a királynét is meg lehetne győzni egy frigy üdvösségéről?
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#49 » 2021.04.09. 15:45

*A bíboros elnézőn, öregesen kuncog a donna kelletlen, s mégoly szépreményű elképzeléseire, s ha amaz eltekint a szilfa felett, maga épp ellenkezőleg, a szentélykert kapuja felé, min túl a várnép sürög.*
-Félek, az a barátság mindkét szóban forgó félnek túl kínos volna, hogysem kérjen belőle. Óhatatlanul összekenné magát ugyanis császári áfiummal. Ezt bölcs hívő a Fényben aligha tartaná megfontolt cselekedetnek.-*majd féloldalt sandít lady Redwood klasszikus arcélére, mi megalázkodást épp úgy nem ismert még, ahogyan az ő általa képviselt Egyház.*
-Érvei, amiért fázik a bányavárosok elleni támadástól gyengén dúcolják alá a hamis látszatot, ám természetesen, ha nehéz szívvel is, de megértem őket. Mindazonáltal az ön által említett hivatásos suttogók és demagógok már akkor elvesztették hitelüket, amidőn ez a haramiabanda először kibontotta a kelyhes zászlót és lemészárolta az aranyosváradi szerzetbelieket. Ez már vallásháború, drága gyermekem, még ha kínosan ragaszkodunk is a semmitmondó illemhez!
*Ám amikor az asszony előadja terveit, őszes szemöldöke felszökik. Pillanatnyi zavara csak Delilah előtt nem marad rejtve, majd lehunyja szemét, mint ki számot vet az adandó válasszal: az sajátja legyen-e, avagy az Angyaltrón hangján szóljon? Végül bólint, s lassan ejti a szavakat, mintha mindegyik különösen megfontolandó volna.*
-Királyi frigyet tető alá hozni mindenkor üdvös. -*majd hangját lehalkítva cseveg tovább* -Úgy hiszem, az idea a dux érdekeivel kivált megegyező volna. Signiore Belacqua nemrégiben bocsátotta el feleségét, a goetiai hercegnőt, amiért amaz kitartó próbálkozásai ellenére sem fogant meg és a házasság felbontását kezdeményezte a Szentatyánál. Úgy hiszem megsürgethetném az Egyház hivatalának malmait, ha csak ennyi volna az akadály, ámbátor a királyné egyéni ambitio-i ennek gátját szeghetik. Régenskirálynénk ugyan érett asszonyi korban van már, de méhe teremhet még gyümölcsöt, ha…-*emeli fel jó szokása szerint figyelmeztetőleg zafírékes ujját* -…szándékát a herceg felé tudjuk hajlítani! Ám ha sikerre is visszük e szép terveket, Seraphion herceg öröklési jogait immáron biztosan el kell vetnünk.
-Felteszem, értesült a császári hírszerzés révén, hogy a koronaherceg hollétéről senki sem tud semmit. Szertelen természetének köszönhetően hajlamos meggondolatlan tettekre, s erős a gyanúm, hogy ezúttal rajta veszített, már ha nem volna elég a trónképtelenségét rebesgető szóbeszéd.
-A holttá nyilváníttatás csupán formális gesztus, ám azzal mindenképpen várnunk kell, amíg a frigy megköttetik -ha az Egy is úgy akarja- hisz a trónt elfoglaló királyné legitimatio-ját Seraphion nevében történő országlása jelenti. Ám azután nem látom akadályát, hogy új uralkodói dinasztia alapíttasson Egronia élén.
*Végül ünnepélyes arccal fordul szembe lady Redwooddal, mint ki hivatalosan is megteremtettnek tekinti a közös megegyezést.*
-Belátom igazát, hogy ezen cél megelőzheti a heretikusok elleni fellépést, noha még nem értem, hol van ebben a császári érdek. A frigy ügye megfelelő zászlóshajója lesz a tárgyalásoknak északon, s nem bánom, ha addig félretesszük iménti vitáinkat. Hogy pedig miként lesz azután, nos bízzuk az Egy kegyelmére és a jószerencsére!
*Utolsó mondatával kétségeket hagy Delilah-ban kettejük tartós barátságát illetően, de úgy tetszik, ez a legtöbb, miben közös érdekkel itt és most megállapodhatnak*
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Egronia- Benefikátus (Adomány)

Hozzászólás#50 » 2021.04.11. 22:15

- Egy bölcs hívő a Fényben nem fizetne adót a Nagykánnak sem, ámbátor egy bölcs politikus már egészen mást tesz, mint láttuk már… - fordul vissza a paphoz, s jelzi egyben; a nagypolitika asztalánál megeshetnek furcsa dolgok; szokatlan helyfoglalások, különös engedmények és rendhagyó lépések, --- a győztesek magyarázzák utólag a Játékot, ha tudják. A barátok és riválisok a tábla változásával rendeződnek újjá, ha szükséges. Hagyományos értelmüket meghaladják. Csak egy ostoba gyűlölné a bíborost a helyében; egy kicsinyes ostoba. Jelenleg a felszínen barátok és valójában ellenfelek, a következőkben meglehet ennek fordítottja áll majd fent... Vagy egyéb kombinációi...
Az ifjú és holttá nyilvánításának említésére szomorún csóválni kezdi fejét majd mély sóhaj szökik fel ajkai közül. Minutáig a földet vizslatja. Úgy tűnik, mélyen szánja. Csak aztán emeli vissza íriszeit az öregre.
- A Császár kifejezetten sajnálja az Eldalos-dinasztia regnálásának végét... - szól tiszta és emelkedett hangon, mintha elmúlt korok eposzait idézné. - Régi ellentéteik és kisebb nézeteltéréseik ellenében is tisztelte őket, mint szomszédjait, egyúttal bizonyos mértékben küzdőtársait. Ha bebizonyosodik a fiatal herceg gyászos veszte, bizonyosan emléket állíttat nekik a caderossoi csarnokban és elrendel egy néma megemlékezést is birodalomszerte. Egy fejezet zárul le ezzel a kontinens történetében... Sic transit gloria mundi... Ellenben most legfontosabbnak látja, hogy megnyugodjék Egronia. Nem szabad gyengének tűnnie Nyugat előtt, mert ha elindulnak a Kánság hordái, csak az Egy tudná megmondani, mi következhet abból... A béke tehát várva vagyon minden oldalról, innentől a felek akarásán és eminenciád képességein múlik az.
Egy pillanatra megáll, hangja bizalmasan halkabbá válik.
- Az Egyház jószándékának üzenetét ki felé közvetítsem tehát? A Szekretariátus és a Keleti Szél is kiváló médiumok az egyetértés hirdetésére, viszont a Hegyi Király problémájára csak egyiken át nyújthatok írt. Egyéb esetben kénytelen vagyok oly segítséget szervezni, mi nemcsak béklyót rak kezeimre, de gúzsba köt... Egy jelentősebb segítség szolgáltatása után a Vén lenne az, kihez a lekötelezettség érzése fűz.
Lerra szigetének jogai maradtak hát az utolsók, miket meg kell tárgyalniuk most - bár sejthető, hogy egyes kérdésekre most nem találták meg a választ. Annyi bizonyos, hogy vagy a Keleti Szél kapja a jogokat; így Delilah önálló maradhat seregivel, vagy Szekretariátus kezei közt veszik el a Császárság ólomnehéz bürokráciájában; akkor elmondása szerint a Vér Kultuszának Egyházától kell segítséget kérnie - így nem lehetne annak elképzeléseihez hűtlen...
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Vissza: “Egyéb helyek”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég