Alsóváros

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
meistro Trevelore
Hozzászólások: 10

Re: Alsóváros

Hozzászólás#21 » 2019.08.28. 11:37

Megütközik a boszorkánymester szavai hallatán. Milyen paktum az, ahol csupán az egyik fél jár jól? Akinek lekötelezik magukat, méghozzá önként, életük feláldozásával, csakis azért, hogy aztán sétáló halottként -Dio mio!- teljesítsék gazdájuk parancsát? A nővér ezt valahogy elhallgatta előle, de miért is csodálkozik, hiszen annak, aki ilyen bábmester felhajtója, nyilván dolga, hogy elaltassa az áldozat gyanúját. Talán így áll bosszút minden elevenen, amiért maga is élettelen testbe kényszerült! Eszébe jut Evangeline halottsápadt arca és hideg érintése, beleborzong.
-Nem emlékszem, hogy erről szólt volna bárki is, amikor hatalmat, gazdagságot és befolyást ígért.-simogatja szakállát eltöprengve. A nyugodt mozdulattal valójában csak rettenését igyekszik palástolni. Esze ágába sincs eldobni az életét, de tudja, olyasmit látott és halott, miután nem szokása az egyszeri ember fiának kisétálni az utcára.
-Feltételeztem, a régimódi megoldást, miről boszorkánypörök alkalmával hall a magamfajta gyanútlan. Lám a lelkem áruba adtam volna, de hogy holtan és elfeledve létezzek tovább, ahhoz úgy hiszem túl sok lehetőségem van még az életben. -nem mer körültekinteni, hogy gyanút ne keltsen, felidézi csak az útvonalat, amelyen idáig vezette a torz szolga. Ha rohanni kellene...
-De mint mesterember tudom, hogy semmit nem adnak ingyen, főként a titkokat. Mondd hát, mitévők legyünk, ha már így alakult az est, magister! -nyugalmat színlel, mialatt izzadó tenyerét köpenye alatt nadrágjába törli. Eddig minden szorult helyzetből ki tudta magát beszélni, reméli eztán sem lesz másként.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Alsóváros

Hozzászólás#22 » 2019.08.28. 17:38

- Ejjnye... ejjnye...
Kissé érdes a hangja az öregnek, ahogy fejét ingatva helyteleníti e pálfordulást. Merő rosszindulat pusztán, hogy rendkívül élvezi a helyzetet, hisz a borbély, bár nem fél cimborálni az ördöggel, de úgy tűnik, mégiscsak rájött, hogy itt messze többet veszít, mint nyer.
- Hát milyen kegyetlen dolog ez. Nem vallana a Leviatánra, hogy tőrbe csaljon egy növendéket.Nos... A rend, mely még véletlen sem azonos a Pengék Társaságával, erre már te is rájöttél, fiam, igen sokat követel, és a hűséget acélbilincsekkel szavatolja... igaz persze, hogy bizonyos túlvilági képességekre persze szert tehetsz, és a halál többé rajtad nehezen fogna csak... ezzel pedig beírhatnád magad az örökkévalók közé. És bár profi gyilkossá válhatsz a köreikben, ennek hasznát te igen ritkán élveznéd ki, minthogy az érzelmeidet is eltaposná a kiképzés. Amit pedig egyelőre kérnek, hogy vértestvérré alakítsalak, ami... nos... nem is annyira teljes jogú tagja e rendnek. Sok elvárásnak kell megfelelni, hogy aztán... aztán tagja lehess. Addig is megvédenek. De ez a védelem meg is köt persze.
A férfi elfordul, mintha csak a sötét anyag mögötti sziluettektől várna megoldást, azok talán több bölcs tanáccsal szolgálhatnának Ramonnak. Ajkai vértelen mosolyra húzódnak, és meghajol... bárki előtt is, azt Ramon nem látja.
- Kívánsz-e csatlakozni hát e szervezethez, vagy inkább könyörögnél a sötét hatalmakhoz, hogy oltalmazzanak meg, s többé dolgot ne legyen velük?

Avatar
meistro Trevelore
Hozzászólások: 10

Re: Alsóváros

Hozzászólás#23 » 2019.09.27. 10:57

-Inkább lennék a saját lelkem sáfára, mint arctalan fogaskerék valami nálamnál nagyobb hatalom szerkezetében. A szolgalétből elég volt és az Egy sem válaszol dukátesővel az imákra. Úgy hallottam a ti mesteretek nagyvonalúbb ennél.
Ujjait végighúzza sötét függönyön, mi a boszorkányszombat történéseit takarja szemei elől.

-Élőhalott nem, és engedelmes komornyik sem leszek, kinek önálló akarata nincs és a sarokba kotródik, ha a gazdája rávakkant, még akkor is ha az a sarok történetesen saját koronaékkövi palotájáé! De talán a Sötét Úr szárnyai alatt is kibontakoztathatnám szerény képességeimet. Hadd csatlakozzam hát a gyülekezethez, magister!

Mosolya kiismerhetetlen, de úgy okoskodik, ez talán a kisebbik rossz. Nem akar újabb pórázt a nyakába és tudomása szerint az ördög csak a halálos ágyon nyújtja be a számlát. Ha pedig Evangeline és annak kitartói felfigyelt rá, bizonyára számukra nem választás kérdése, hogy a szolgálatukba áll-e. Ám ha fekete szombatot ülők befogadják, meg is védhetik, ha aztán a bukott apáca megcsalatván elégtételt követel.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Alsóváros

Hozzászólás#24 » 2019.09.30. 17:48

A férfi mélyről feltörő nevetése semmi derűt nem sugároz. Szeme türelmetlen villan, mosolya gúnyt leplez - igen rosszul. Ingatja a fejét, mintha nem helyeselné Ramon válaszát, sőt, kifejezetten helyteleníteni.
- Az, kinek ereiben a mágia nem csörgedez, alantasabb nálunk, mint tenfiam, ki maga még torz is, mégis áldott a kegyben, hogy a sötét mágiával élhet. S lássad, hajbókol s csúszik... bár ne tévesszen meg, tud ő másfélét is. A mi rendünk ha nem is ősi, de büszke, neked nincs helyed benne. Hanem pártfogód épp akad a felsőbb körökből...
Csontos kezével úgy húzza el a sötét szövetet, mintha szűz leány csipke-selyem finom alsószoknyája lenne, halkan surrog az anyag, s mit feltár, egy hatalmas kő-bronz parázstartó a padlón, melynek haloványan lüktető fénye körül testek gabalyodnak egymásba. A nehéz anyag mögül a pézsma és sáfrány illatán túl a szerelem minden kipárolgása csap a borbély orrába. S mindezen extázisban összekapaszkodó testek között két ébenfekete alak emelkedik fel. Ismeri őket Ramon, és ők is ismerik őt. Meztelen, karcsú alakjuk könnyed, álomszerű vibrálással lép közelebb, bőrükön minden lépéssel sárga arannyal hullámzik a parázs fénye. Fekete szemeik egyenes Ramonra szegeződnek.
- Térdre, kölyök... és könyörögj! - Súgja az öreg némi kajánsággal.
Ezek ketten, az Ikrek... bizonnyal emlékeznek a kötelékre, és hajlandóak törleszteni az adósságot. De hogy miként, csak Ramon hozzáállásától függ. Most nem rabok... most nem gátolja őket semmi... és mégiscsak a démoni világ sarjai.

Avatar
meistro Trevelore
Hozzászólások: 10

Re: Alsóváros

Hozzászólás#25 » 2019.10.28. 21:42

Furcsamód nem ámul el a kéjdémonok láttán. Számított rá, hogy hamarosan viszont látják egymást. A félelem furcsa izgalommal vegyül benne, afajtává, aminő a lepkét is a halálos gyertyalánghoz vonzza. Még elevenen él benne a dohos kriptában átéltek emléke- hogy is feledhetné, hiszen életében nem volt és aligha lesz még ilyen szenvedélyben része. Mocskos volt, szentségtelen, de legalattomosabb vágyait lakatták jól, minden tabut megszegtek, hagyták, hogy kiszenvedjen karjaikban és új életre keltették, aminek lelkiismeretfurdalásával általában papért szalad az egyszerű hívő. De ő nem. Minden egyes itt eltöltött perccel érzi, távolabb kerül az Egytől. A tökéletes, ónixfekete testek láttán gerincén borzongás fut végig, hogy végül, azon kapja magát, térde megroggyan.
-Szolgálatot tettem nektek, önként. A földi és alvilági törvények szerint pártfogásotokba ajánlom hát magamat testestől, lelkestől. Fogadjatok köreitekbe!
Azzal letépi a nyakában aranyláncon függő naplándzsa szimbólumot, mit még hitvesétől kapott, és lázadó módon a parázs közé veti, hogy ott olvadjon el.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Alsóváros

Hozzászólás#26 » 2019.10.30. 20:47

Ramon a bőrén érzi parázslani a felsőbbrendű pillantásokat. Ezek itt és most meg is ölhetik őt, minden lelkiismeretfurdalás nélkül, és még csak nem is hiányozna senkinek, leszámítva azt a néhány ügyfelet, akik mindig szívesen látják a mestert. A két fekete éteri szépség viszont csak kellemetlen karcos hangon felnevetnek, és ezzel együtt mintha valami a földre taglózná a dalnokot, hasmánt terül el, még csak levegőt is alig kap a szörnyű nyomás alatt.
- Bátyám... a Leviatánt rád bízom. Ez a kis butus... az enyém! - Dorombolja kéjes, mégis rideg élvezettel a succubus, s bár választ nem kap, a terem izzadt-kéjes kipárolgásai között feltűnik azonnal, hogy az incubus távozott.
- Úrnőm... engedelmeddel... - reccsen a vénség, majd halk csosszanásokkal kezdenek léptei távolodni, bár ezt sem igazán látja Ramon, csupán a kiélesedő hatodik érzéke az, ami halovány támpontot ad az agyát lassan kitöltő, csontrepesztő fájdalmas nyomás alatt.
Aztán valahogy hirtelen mégis felemelkedik. A hajánál fogva emeli fel a nőstény, szemében szemernyi játékosság sem csillan, a meistro pedig sose érezte még ennyire nehéznek, bénának, tehetetlennek a kezeit. Ha beszélne is, csak dadogó hangfoszlányok törnek fel a torkából. Az ördögi nőszemély fekete ajkai mögött fekete fogsor villan ki, ahogy elvigyorodik.
- Ahhoz neked is démonná kellene lenned. Az pedig hosszú.... hosszú út. Neked egy emberöltő is kevés lenne. De lásd... nem leszünk adósod! Élj... és szolgálj a bűnnek örömödre, sötét bárd!
Szavait pedig forró csókkal pecsételi le Ramon ajkain. De sose volt csók még oly kegyetlen, égető, kíméletlen, rideg és akarattal teli. Mintha sötét miazma áramolna szét Ramon szájában annak nyomán, fertőzve meg belsőjét, támadva meg elméjét, melyben idegen gondolatok kezdenek kavarogni. Pillanatnyit van még eszméletén, míg rég ismert arcok suhannak el lehunyt szemei előtt, rá nevetnek vagy sikoltanak, s fejében parancsok kavarognak, melyeket kedve lenne a világnak üvölteni, ha a setét pecsét nem kárhoztatná most némaságra.
Az eszméletlenség hűvös csendje viszont megnyugtatón hat rá. S ki tudja miként, de hajnalban a Szőrös Macska fogadó emeleti szobájában ébred, összegabalyodva két alsóvárosi szajhával meg egy lovászinassal. Ám ébredésével valami egész új bizonyosság is megfogan benne. Talán az álom nem csak a csendet és nyugalmat hagyta rá.

***

Mizette még aznap este megtudja a púpos szolgától, hogy Ramon Trevelore mester nem érezte úgy, hogy az apáca ajánlata megfelelt volna számára, így az éjszakai vendégek, kik bizonnyal nem e földi világ sarjai, vették kezelésbe a hajdani jó borbélyt. Hogy ez pontosan mit is jelent? Arra csak sejtelmes, sok jót nem ígérő mosoly volt a válasz. Azonban már hajnalban megkapta a Leviatán üzenetét, hogy nincs dolga a Trevelore nevű egyénnel. Igaz, a mester nem volt feltétlen elégedett, és igen kurtán-furcsán közölte magát, nagyon meg sem hallgatva a lány válaszait... de úgy tűnik, a rendnek már nincs dolga Ramonnal.

//Ramon, PM... további jó játékot.//

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég