Templomnegyed

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#31 » 2019.11.24. 19:35

*Lizwetha királyné lovát azonban nem vezette senki. A királyi felség oly egyenesen ült a nyeregben, érett asszonyi szépsége teljes tündöklésében, arcán méltóságteljes, mégis szelíd mosollyal, hogy ura és uralkodója szinte csak árnyéknak tűnt mellette. Hermelinprémes palástja szétterült kancája farán, gyönggyel font, ékköves hajtűvel feltűzött hajának szőkeségén hunyorgott az őszi nap, senki sem vonta kétségbe, hogy kizárólag őérte gyűlt volna össze a több ezernyi ember. Nyomában a királyleányok hintói, mik közül egyiket a Felicissima színei díszítettek, s kíséretét lagúnai zsoldosok adták. A királyi családból csupán Seraphion herceg, a korona örököse hiányzott, mi meglehetős találgatásokra és szóbeszédre adott okot a bámész tömegben.
Mögöttük ott csattogtak mind a zászlósurak selymei, a Tengerbirtoktól Keletormáig, kik mind egymáson túltenni kívántak hivalkodás dolgában. Oly büszkén feszítettek hátasuk nyergében, mint kik életük-haláluk adnák a koronáért, valójában nagyjuk már rég kiötölte fejében, miként kéne aláásni Barad trónját. Egyedül Othmar Chelley hiányzott körülük, ki szerény szabadkozásai közepette mentette ki magát. Hogy is ne, hiszen míg a királyi udvar parádézik, valakinek intéznie kell az ország ügyes-bajos dolgait! Familiárisok, paplovagok, páncélos püspökök, papi személyek, mind-mind hízlalták a katedrális felé tekergő kígyót, mi olykor be-be várni kényszerült lemaradozó tagjait. A szerencselovagok, simabeszédű léhűtők, kik sikerrel ügyeskedték be magukat valamely bálra, vagy lakomára, hogy ott sürgölődjenek, fontoskodjanak az országos méltóságok köreiben, külön helyet hízelegtek ki maguknak a tér lelátóin újdönsült pártfogóik mellett, kikre a menethez nem csatlakozott kisebb nemesek, szilván lófők, valett thainok, csak megvetően pillantgattak asszonyaikkal az oldalukon.
Eközben a Fényességes Szív Katedrálisában már órák óta zsolozsmáztak a bíborosi szentmisére készülvén a zarrai szerpapok. Cardinale Santangelii csupán szokásos, kenetteljes mosolyával irányította az előkészületeket, bár magában oly elégedettség töltötte el, hogy minden az eltervezettek szerint alakult, miért már-már lelkifurdalása támadt. Ugyan Balathar Fynsterys polgáratya immár neki címezte örökkön panaszkodó leveleit, miután rájött, hogy a kancellárián süket fülekre talál. Szavai szerint Zubogó az elmúlt másfél esztendőben olyannyira eladósodott, mi már tarthatatlan, s a közbátorság visszaállítása, mi ebben az időben úgy megromlott- elég csak a Benefikátusból érkezett menekültekre, a háborgó céhesekre, az Álomvárosban dúló vérbajra, kolerára, vagy az Alsóvárosban megerősödött tolvajbandákra gondolni, ha a pár hete kitört zavargások, a püspök halála és a túlzsúfolt tömlöcök nem lennének elegek- hogy a helyreállításának költségeire még gondolni sem mer! Sürgetett hát a kéretlen vendégeskedésnek véget vetni a bíbornok atya jóvoltából, amint azt csak lehet, főként miután megnyugodott belé, hogy annak remélt hasznát aligha látja már.*
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#32 » 2019.11.24. 19:36

*Minek utána katedrálistér megtellt az úri néppel, s az Egy házából aranyozott farudakon kicipelt vándoroltár a templom lépcsőjén felállíttatott, kezdetét vette a bíborosi szentmise a maga szentszéki módján, cifrálkodó fiúkórussal, tömjénfelhőbe burkolózva, ékes ózarrai nyelven. A Felvég papi előkelőségei mind csatlakoztak hozzá a szentség kiszolgáltatásánál, bár Santangelii nem épp dalia termet, ájtatos hangja bezengte az egész teret. A szertartás folyama órákig hömpölygött, hogy ásításukat már alig bírták elnyomni a résztvevők, mire végre felrecsegnek a fanfárok, s a katedrális kaputorkából két szerpap súlyos, zománcdíszes aranyládával tűnt elő. Izgatottság hullámai sodortak erre végig az emelvényeken és a tömegen is. Itt van hát! Az ereklye, mely zsongó méhkassá tette Zubogót, minek látására fél észak itt tolong! A bíboros szavára a kiráyné felemelkedett, s palástja szegélyét tartó udvarhölgyei kíséretében a főpap elé járult, hogy az az Egy jóságát leesdve rá, megeskesse, hogy az igaz Hit útján járva népét védelmezi majd, gyermekeit a Tanítás szerint neveli, és betartja azon kötelességeket, mik ura és uralkodója hites társaként reá kimérettek. A királyné a veleszületett méltósággal ismételte el a zarrai esküt, s kik közelről látták az eskütételt, megesküdtek volna rá, hogy az elfogódottság könnyei párásították el szemeit. Végül a bíboros megkente csuklóit, homlokát és feje tetjét szentelt olajjal. A páncélba öltözött hercegérsek-ki inkább valamely hadfira és nem főrangú papra emlékeztetett- maga emelte ki a ládából a diadém bársonypárnáját, s áhitattal adta át azt a bíbornoknak.

-...hanc coronam atque hie gloria major gerunt et iuxta honorem Dei...

*A diadém rubintjai megcsillantak a gyenge délutáni fényben, ahogy a királyné ezüstszőke fürtjeire helyezte azt a bársonykesztyűs kéz. A térdeplő asszony felemelkedett, s a katedrális külső loggiájáról télirózsák kék szirmainak esője pergett alá vállaira, palástjára. Kaskákból fehér galambok rebbentek az égre, üdvözlő rézkürtök reccsentek a tér elragadtatott csendjébe, hogy éltessék minden egrónok királynéját, ki uralkodói pompában, a győztesek diadalával tekintett végig az egybegyűlteken. Tekintete ezer szónál is beszédesebb volt...
Végül a menet úgy távozott, ahogyan jött, bár a Templomsziget partján már fel is oszlott, ahogy az áhitat csupán pár órán át tartó tüneménye gyorsan lefoszlott a jelenlévőkről. Az előkelő vendégek java szállására térvén azonnalást parancsot ad házanépének a készülődésre, alig várván, hogy a majd két évre rúgó udvari vendégeskedés leteltével végre maguk mögött hagyják a szűkössé lett hínár és halszagú város mocskát.*
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#33 » 2019.11.24. 20:11

A fekete holló nyugodtan szállt egyik kéményről a másikra, ahogy a királyi menet haladt. A torzult világban felismert minden fontosabb alakot. Csendesen szemlélte a főtéren zajló misét, hang nem hagyta el a torkát, csak egyszer-egyszer röppent fel, hogy másik tetőre szálljon. Bizalmatlan várta az egész felesleges, mégis úgy vágyott ceremónia lezajlását, s annak csúcspontját, a koronázást.
Ahogy a nap hideg fénye megcsillant az ékszeren, a szíve egyszerre megnyugodott. Úgy lett hát, ahogy kívánta... és most nyugodtan foglalkozhat más teendőivel. Az elfek szavában megbízik, s így aztán azzal az érzéssel hagyja hátra suhanó fekete szárnyain a várost, hogy a Vörös Királynő sorsa immár elrendeztetett, s ebben az életben többé nem kerül ismét elő a bűvös ékszer.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Lumena
Hozzászólások: 11

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#34 » 2021.04.11. 23:53

- Sancte Isilus, defende nos in proelio ut non pereamus in tremendo iudicio... - mormolja suttogva, kezei közt a füzért úgy szorítva, hogyha lehet, még fehérebbek ujjai. Lassan órája térdel már az arkangyal szobra előtt, egyik imát ismételgetve a másik után, mintha ezzel válthatná meg a elkövetkezők sikerét - avagy sokkal inkább elméjét koncentrálná másra a borús gondolatokról.
Végül azonban csak feláll.
Vet még egy fénykévét a szobor előtt, mielőtt az egyik padról felvenné széleskarimájú kalapját majd kifelé indulna a templomból. Ideje lesz összeszednie Sergius Abelus atyát, ki remekül érzékelte még ismeretlenül is a feszültséget közte és a báróné közt, ahhoz, hogy elbocsájtsa koncentrálni találkozójuk előtt. Persze azóta sokat fordult a világ... A szörnyű hírek elértek ide is...
Sátorbeli összetűzésük olyan messzinek, jelentéktelennek látszódik a közelmúlt tükrében... Persze, ha az események távoliak is, tapasztalatait nem feledheti. Ám az atya szavai figyelmeztetők voltak első találkozásukkor; Lady Chelley olyan személy, kivel magának kell foglalkoznia, nem pedig egy szinte frissen avatott, komolyabb jogok nélküli inkvizítornak.
Akárhogy is, Abelus mester tudja a dolgát...
Ha itt volna Alys, biztos szólna egy-két szót e sötét órán, mi reményt adhatna...
...csakhogy Alys meghalt.
...meghalt...

A templom félhomályából kiér végül a szürke fellegek alá, hol szemébe húzhatja kalapját.
„A mágia szolgálni adatott és nem uralni. Romlottak és korruptak mindazok, kik elveszik az Ő ajándékát és önnön testvéreik ellen fordítják!”
A Hegyek Alatti Beszéd 1:2

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#35 » 2021.05.03. 21:37

*Lumenát szállásán késő éjjelen keresi fel a futár. Ifjú papnövendék, talán ha titkár lehet a még mindig uratlan püspöki palotában -legalábbis úri posztóból való ornátusának tintafoltos ujja erről árulkodik a diakonisszának. Cseppet sem meglepő, az Inkvizíciónak mindenütt vannak szemei és fülei, miért éppen egy olyan püspökség lenne kivétel, minek fejét nemrégiben eretnek orgyilkosok ölték meg? A papocska rá sem pillant csuklyája alól, amikor átadja a levelet, majd úgy tűnik el, mint ahogyan jött.
A levél kétszeren titkosított, miszerint azt a szervezeten belül sem szánták akárki szemének, s az Inkvizíció berkeiben használatos rejtjellel is csak olyan kódnyelvvé fejtethette meg az írást, minek kulcsát személyesen ő kapta meg, midőn Hárspalotából útnak indították. A levél írója a szent szervezet 5. regiszter számon jegyzett generálisa volt, mi Sergius Abelus atyát jelentette. A Hazugok Ostora néven is emlegetett atya félelmetes hírnévnek örvendett, hogy küldetése során őt jelölték lelkiatyjául -ki tevékenységét irányítja és kinek jelentéseit megtennie köteles- megtisztelő, de egyben félelmes is lehet, kinek-kinek lelkiismerete szerint, igaz, saját lelkiismeret tisztaságát az Inkvizíción belül soha sem az egyénnek volt tiszte megállapítani. Miután megfejtette a rejtjelet, a levél immár világosan állt előtte*

“Gyermekem!
Harmatföldön veszedelmes állapotok uralkodtak el! A ördög mesterkedését a magam szemével láttam! A helyiek pogány istenséggé nemesített fenevadja kinyilvánította hatalmát! Magához rendeli mind egykori híveit és bizony mondom néked, vannak még, kik ocsmány imádatára vetemednek ezen elvadult vidéken! A Thane-nemzetség egyenesen buzdít a pogányságra, noha annak feje és ördöngös leánya is elnyerte már méltó büntetését. Ám buzgóságunk nem pihenhet, hiszen Ranald és Ramsey nemzetségei barbár hagyományaikra hivatkozva bosszút esküdtek a Thane-ek halála miatt, mi alighanem a korona elleni lázadássá nőheti ki magát a tavaszon. Hogy a Fenevad hatalma utat találjon a lázadókhoz, mindenképpen meg kell akadályoznunk! Ennél is aggodalmasabb, hogy a magát a Halál Kék Urának neveztető entitás miként képes befolyása alá vonni a bennszülött népeket, s testüket erejével itatja át, míg elméjüket állativá silányítja. A Reothe-hágónál vívott ütközet során az Istenanya Legszegényebb Vitézei foglyul ejtettek egyet közülük, kit azóta Sárkánykő várában őriznek. Utasítlak, hogy tarts examinációt a fogoly felett, tudd ki gyalázatos állapotának természetét és rá írt találni igyekezzél! Légy továbbá figyelmes Harmatföld és a készülő lázadás ügyében, még inkább törekedj hátráltatni az ördög munkáját a gyalázatosságok felé hajló nemzetségek tekintetében. Különösképpen Thane-nel légy alapos, ne mulasszál el vizsgálatot tartani a mondott család tagjainál, mint hogy ott pattantak ki legelőször az ördögi üzelmek! Cselekedetek és módszerek dolgában a Szentatya nevében szabad belátással hatalmazlak fel!
A tartomány királyi főispánja, s mint olyan, a király békéjének kinyújtott keze a tartományban Emerichus Chelley báró, ám őt nem találod birtokán, tekintettel arra, hogy táborba szállott Újkaput ostromlandó. Eképpen világi erőket melléd nem rendelhetek, ha végveszély fenyeget talán csak Gedon Demarn komturra és az ő maroknyi lovagjára számíthatsz, kik Sárkánykő őrségébe rendeltettek, ám figyelmeztetlek, hogy a tartomány népe rendkívül ellenséges velük szemben! Legyél tehát különösen óvatos és körültekintő, mert jószerivel csak magadra számíthatsz! Minden egyébben lady Ludmilla Chelley a segítségedre lészen, ha szükséges, noha maga személyében zubogói házában rezideál.

Jelentésedet rendszerint elvárom a szokott módokon, imádkozom sikeredért!
Áldjon meg téged a mindenható Egyisten!

5.”
"....spieß voran!"

Avatar
Lumena
Hozzászólások: 11

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#36 » 2021.05.08. 02:26

Az éj csendes, a lakrész folyosója kihalt, fülei pedig élesek: mielőtt kopoghatna a papnövedék, az ajtó már nyílik. A tartott gyertyatartó fénye körbevonja saját ébenpáncélos alakját, de remekül megvilágít apróbb részleteket - mint amilyen a hírnök tintafoltos ujja is. Némán, aprót biccentve veszi át a levelet, majd lép vissza a szobába.
Munkájához, az éppen fogalmazott jelentése fölé ül vissza, a székre leülve töri meg a jellegtelen pecsétet. Az üldözött walletek történetének befejezése későbbre marad. Szemei elsőre meghökkenve tapasztalják a mély kódot, viszont nem késlekedik, nekikezd felfejtésének. Hamar belejön, percek múltán már olvashatja is az üzenetet.
Végeztével leereszti a papírost. Kitekint az ablakon túli sötétségbe, mintha ott keresné az írottakra a megoldást. Nem is tudja, hirtelen mit érezzen vagy mit gondoljon. S míg a lehetséges irányvonalakon elmélkedik, szinte mechanikusan tartja a levelet a gyertya felé, hogy teljesen megsemmítse. Közel ösztönös mozdulat ez - oda sem tekint - az Egyház titkos tudásainak megőrzését kellően beléverték gyermekkorában...
Annyi bizonyos, hogy sok dolga lesz. Az első talán az Ars Divina előkeresése lesz.
Hova is tette?
„A mágia szolgálni adatott és nem uralni. Romlottak és korruptak mindazok, kik elveszik az Ő ajándékát és önnön testvéreik ellen fordítják!”
A Hegyek Alatti Beszéd 1:2

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#37 » 2021.05.12. 16:28

*Lumena tán egész estéjét rászánja a hajdan történtek utáni kutakodásra. A könyvek, miket magával hozott, csupán a beavatott novíciusok és a belső körök mesterei számára elérhetőek. Nem csak a Szent Művészetek módozatairól, de a sötét praktikák és démoniákus szertartások tekintélyes részéről is közlést ad, az eljárás, mivel hajdanán a Kék Fenevadat zárták sziklabörtönébe a régi atyák, azonban nem tartozik ezek közé. Annyit sejt csupán, hogy a rituálé, mi elég hatalmas, hogy pogány kisisteneket űzzenek el vele, az Arcana Magna mára tán végleg feledésbe merült, a legenda szerint Szent Isilius arkangyal által sugalmazott műben volt található. Miután az Egy hite a legfőbb vallássá vált a kontinensen, már nem volt szükség az ilyen hatalmas és titkos tudásra, hagyták hát, hogy az az idő múlásával kifakuljon. Ha őriznek belőle példányt, az minden bizonnyal a Szentatya titkos archívumaiban lehet Zarrában, szentelt pecsétek alatt. Mindenesetre arra maga is következtethet, ha a nagy rituálét elvégezni ma már a precíz részletek hiányában kétséges kimenetelű volna. Másképp kell tehát megnyerni az égi pártfogók segítségét, már ha a sárkány ébredése nem egyenesen az Úr büntetése, mivel tévúton járó híveit ostorozza! Az Egyisten útjai kifürkészhetetlenek…*
"....spieß voran!"

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég