Szerelmi kalamajkák, avagy az erény halála.

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Szerelmi kalamajkák, avagy az erény halála.

Hozzászólás#1 » 2019.11.24. 22:41

Erard Ragenaus, köztiszteletben álló érctornyi mesterkalmár titoknoka, Fridolin botlott Leonba és Evangeline nővérbe a város rosszhírű környékén, miközben alkalmas intézőket keresett ura szolgálatába. Hat aranyról szóló váltót adott át nékik, mit ura pecsétjével lát el, ha jó szolgálatot tesznek néki.
Felkeresték a kereskedőt annak házában, s Ragenaus mester megosztotta velük a szolgálat mibenétét: élemedő korba lépvén lassan gondolnia kell a házassággal is, mire eddig az üzlet mellett nem nagyon foglalatoskodott. Mivel különösen kényes becsületére és hitelére kalmártársai körében, körültekintően válaszotta meg jövendőbeli hitvesét is. Rosamund Folgarda szintén kalmár atyjának egyetlen leánya, kinek kifogástalan neveltetéséért, és tisztaságáért apja kezességet vállalt jövendő veje felé. A leány a klariták zárdájában nevelődik, de minthogy úgy hallotta, mostanság felütötte a fejét valami járvány a kolostorban, fél, hogy a leányt megkörnyékezi a nyavalya, s a frigy előestéjén elhozatná inkább. Mivel pedig Ragenaus bölcs kereskedő lévén szereti biztonságban tudni az értékes portékát, tapasztalt és titoktartó intézőit küldené a menyasszony elé, kit a kemencési keresztútig hozna szekéren a klastrom jobbágya, hogy onnan hintón hozzák el aztán Érctoronyba.
Leon és Evangeline azonban hiába várakozik órákat, a menyasszony csak nem akar feltűnni.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: Szerelmi kalamajkák, avagy az erény halála.

Hozzászólás#2 » 2019.11.24. 22:41

Körbekémlelve a helyet, Leon megtalálja a fuvaros tetemét az egyik szederbokor alján, markában egy skapuláré darabjával. Tovább nyomozva szekérkerék vágatot lel, megállapítván, hogy a kocsit bevitték a sűrűbe, majd jókora kerülővel Kemencés felé indultak vele. Egy elhagyott imafüzérre bukkan a sárban, melyről szabályos közönként hiányoznak a Nagy Titkok szemei. Evangeline megállapítja, hogy a szentév különböző szakainak megfelelően a szemek jelölte sorok a következők: "Mert ti hazugságnak mesterei vagytok, és mindnyájan haszontalan orvosok." "Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet", "Mielőtt vajudott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra."
Kemencés előtt szétváltak, Leon előrevágtatott, és meglelte a férfiakat, akik a falu csűrjében, az ingyen mért bort rablók módjára vedelte, s azon voltak, hogy disznó módjára lerészegedjen. Egy helyi taknyosból kiszedte, hogy a bort Mungan MacMahorin szolgabíró adta házassága alkalmából. A bíró igencsak szereti a fiatal leányokat, s már nem először vezet oltár elé ilyen jószágot.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: Szerelmi kalamajkák, avagy az erény halála.

Hozzászólás#3 » 2019.11.24. 22:42

Eközben Evangeline útban a falu felé szekerének tengelyét töri. Hála az Egynek Ramsey tiszttartója épp ekkor jár arra. Segít megjavítani a hintót, s Evangeline megtudja, hogy épp ura jókívánságait viszi hű szolgabírójának mennyegzője alkalmából. Reményeit fejezi ki, hogy e frigy tartósabb lesz, mint az ezt megelőző három.
Minek utána Evangeline felkeresi a bíró házát, a portát már javában sürgésben találja, disznót ölnek éppen a lakodalomra. Felvégi szecionistának adja ki magát, ki hímlő elleni tinktúra receptúráját viszi Érctoronyba,s szállást keres, éjszakára, minthogy kocsiját a kovács vasalja. A bíró beinvitálja, s bemutatja násznagyának, s szívbéli jóbarátjának, dottore Vindonio Scarlattinak. A doktor élénken érdeklődik a receptúra iránt, s miután Evangeline visszautasítja, jelet ad az orvtámadásra. Evangeline-t a bíró egyik szolgája leüti, hogy aztán a doktor elkábítsa. Egy pincében tér magához, a falhoz oszló hullákat bilincseltek, s egy idősödő, megtört apácát zártak melléjük.
Mindezalatt Leon letesz az ötletről, hogy visszavágtat a kolostorig, s miután a bíró házához érve hiába kéreti a cselédekkel Evangeline-t, megpróbál besurranni MacMahorin udvarába.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: Szerelmi kalamajkák, avagy az erény halála.

Hozzászólás#4 » 2019.12.21. 16:59

Evangeline megtudja az apácától, hogy Beghild nővérnek hívják, Rosamunddal együtt érkezett a kolostorból hajnalban és hogy minek utána szekerestül együtt elrabolták őket a haramiák, ő is hasonló sorsra jutott, mint hitsorsosa. Reménykedik, hogy a klastromból küldték utánuk a nővért, de az idegen soror lepisszegi, és feltöri a tömlöc zárát. Egy hordóból nyíló titkosajtón át jutnak a pincébe, honnan aztán az udvarra kerülvén hűdve látják, hogy lángol a bíró istállója, lovai égő sörénnyel törtek ki az épületből. Kemencésben félreverik a harangokat és amíg a bíró borától lerészegedett férfiak bárgyún hortyognak, a falusi fehérnépek rohannak a tűzvészt eloltani. Evangeline Beghild nővért átsegíti a kerítésen túlra, s minek utána az biztosan kimenekült az udvarból, a zűrzavar örve alatt beoson a MacMahorin házba.
Mindez alatt Leon bemászott a bíró kőből rótt kerítésén át az udvarra, ahol két vallet farkasölő szelindek fogadta. A kutyákat helybenhagyta ugyan, de az acsargásra és a nyüszítésre a bíró cselédje, száraz öregasszony gyújtott mécset és a nagykéssel a kezében az udvarra csoszogott megszemlélni, mit ricsajoznak a kutyák! Leon az istállóban rejtőzik el, s észreveszi, hogy nincs egyedül: egy titokzatos alak a szénapadláson gubbaszt és alighanem őt figyeli. Eközben a vénasszony az istállóba csoszog körbelesni, már majdnem indulna is vissza, amikor a fent rejtőzködő zajt csapva leleplezi Leont. A vénasszony gyilkost kiált, de a szabadlegény egy jól irányzott ütéssel belé fojtja a hangot, s meg is tapodja, hogy az öreg cseléd kiadja páráját. Leon az elejtett mécs lángját a szalmára veti, majd a szénapadlásra kapaszkodik, hogy kézre kerítse leleplezőjét. A nyurga alak a tetőn át menekül, majd onnan átugorja a kerítést, hogy a bozótosba vesszen. Nyílik a bíró ablaka, s miután MacMahorin ledorongolja a kurjászó öregasszonyt, minthogy választ nem kap, riadtan bezárkózik. Leon mit sem sejtve arról, hogy Evangeline kiszabadult, szintén a bíró házába oson.
A lángok gyorsan elharapódznak, de ekkor már a falubéli asszonyok rontanak be a kapun,hogy megoltalmazzák szeretett szolgabírójukat. Egyikük éppen beléfut a konyhában Evangeline-be, ám az kimagyarázza a helyzetet, s színleg velük tart tüzet oltani, ám alkalmasint újra beoson, hogy kicsalogassa a bírót zárt ajtói mögül. Leonnal már odabent találkoznak, s megállapítják, hogy MacMahorin és Scarlatti odabent vannak, Rosamunddal együtt. Csellel a bíróra törik az ajtót, sikerrel kerülve el a vadász számszeríjba készített vesszőt, és míg Leon leüti a bírót, ki vehemens szerelmesként védelmezné újdonat kedvesét, kifaggatja a bús leányt, úgy esett-e elrablása, ahogy ők gondolják. Rosamund szomorú beletörődéssel fogadja a megmentőket, s még így is az élveteg bírót védelmezi (ki már fogait vesztve, félkábultan hever a padlón), míg Scarlatti -ki testével óvta a leányt, s kit Leon arrébb penderített- hitetlenkedő fejcsóválás közepette veti oda nekik, hogy semmit sem értenek, s kényszerű házasságból szöktették meg Rosamundot. A bíró házának teteje is lángra kap, majd minthogy a doktor szavai hatástalanok, fellármázza az udvaron küzdő asszonynépet, kik ahelyett, hogy rémülten szétszaladnának, fejszére, dorongra kapva, amazonként rontanak a házba, kézre keríteni a gyilkosokat! Evangeline tőre tesz pontot a dottore jajveszékelésére, s miután Scarlattit vérben hagyják a bíró mellett, eltorlaszolják az ajtót és az ablakon át szöknek meg, Rosamundot is magukkal víve. A leány ugyanoly szomorúan követi őket, nem tiltakozik sorsa ellen, s miután észrevétlen kiosonnak a bősz anyamedvékként őket halálra kereső vallet fehérnépek elől, Evangeline-nek nyoma vész az éjben. Leon elköti a kovács udvarában álló megvasalt hintajukat és a lánnyal együtt azonmód el is hagyja a falut Érctorony irányába.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: Szerelmi kalamajkák, avagy az erény halála.

Hozzászólás#5 » 2020.01.28. 17:51

Az Inkvizíciós Szék szekretariátusán a 743-as számmal jegyzett diakonissza Zubogóba érkezik, hogy elveszett rendtársát felkutassa. A Vadkanhoz címzett fogadóban -honnan a nevezett utolsó jelentését küldte- úgy értesül, hogy egy Boid MacGhille nevű jól ismert szélhámossal látták utoljára távozni, ki zűrös alak hírében áll, s hitelezői elől az érctorony melletti clarita zárdába menekült. Az inkvizítor nővér fel is kerekedik, hogy kövesse a nevezett csirkefogó nyomát, s a zárdába érve megtudja, hogy Boidot kerésznek kommendálta nővére, Pollia, ki maga is a klastrom lakója. Szerencsétlenségére a fickó vagy egy hete elszökött innen is, éppen egy itt nevelt leány, Rosamund Folgarda távoztával egy napon. Átkutatva a kertészlakot, a diakonissza megleli a szalmazsákjában rejtetgetett leveleit, mit Boid Rosamunddal folytatott, s egyéb más üzeneteket is, köztük egyet, mi rendtársától származik, s mi egy kócsagosi találkozóra hívja a szökevényt. A levélváltásból kitűnik, hogy Boid hosszan ostromolta Rosamundot, ki végül nem bírt ellenállni a legénynek. A kolostorban dühöngő nyavalyatörés elől leendő hitvese, Erard Ragenaus magához rendelte Érctoronyba, ám a lány szökést tervezett szerelmével együtt. Miután 743. kihallgatta Polliát, Boid nővérét, megtudta, hogy az apáca, nővéreivel együtt alighanem bűnös viszonyt folytatott a járványt megfékezni érkezett Vindonio Scarlatti doktorral, továbbá segített öccsének megkeríteni Rosamundot, minek előtte Boid azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz, ha nem lehetnek egymáséi a leánnyal. Végül a diakonissza útra kelt a következő nyom mentén, Kócsagos faluja felé. Az úton szembe találkozott Leonnal, ki Ragenaus hintóján épp a pongyolában vacogó Rosamundot szekerezte az érctornyi úton. Annak is szemtanúja volt, hogy a leány egy jelölt fánál leugrik a hintóról, hogy a sűrűbe vesse magát. Leon követte az elbitangoltat és szerencsésen belefutott egy idegen lovasba, ki Rosamundot várta egy tisztáson. A szökött menyasszony és kedvese lóháton menekültek volna, ám Leonmegsebesítette a legényt és elzavarta lovukat. Mire 743. beérte őket, a pár a deres avaron várta sorsát, mit a kifent szablyával felettük álló szabadlegénytől hittek beteljesedni.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: Szerelmi kalamajkák, avagy az erény halála.

Hozzászólás#6 » 2020.01.30. 17:39

Az inkvizítor nővér kihallgatásnak vetette alá a párt, legfőképpen eltűnt rendtársa Boidnak írt levele érdekelte. A szélhámos szorult helyzetében barátkozni próbált, s ha már mesélésbe kezd, rögvest flaskájából kínálta vallatóit, mintha legalábbis régi ivócimborák lettek volna. Unszolásának sem Leon, sem 743. nem ült fel, végül megelégelve a komédiát Leon maga kényszerítette inni a flaskából Boidot, ám Rosamund kitépte azt kedvese kezéből és messzire hajította. A szilván végül leütötte a sorsa felett méltatlankodó és átkozódó legényt, mire szerelmese elkeseredett, lányos dühvel rontott neki, ám rövidúton az ő ellenállását is letörték és a hintóba zárták. Az inkvizítor meggyanúsította Boidot mérgezés kísérletével,és egy zárdanövendék elrablásával, dottore Scarlattit pedig kerítéssel, Rosamund mocskolódásai közepette mindenfélét összehordott holmi szerelmi bájitalokról, a zarowari doktor felbújtásáról és egyéb sületlenségekről, persze mindhiába. Komor rabtartói meg sem álltak vele és a megkötözzött, felpeckelt csábítóval Ragenaus úr házáig. Ott Fridolin fogadta őket, s magához vette mindkét foglyot, hogy az egyikből tisztességes kinézetű leányasszonyt, a másikból tömlöctölteléket csináljon, mire ura hazatér. A kialkudottakkal ellentétben Leon csupán 3 arany fizetséget kapot, a diakonissza még annyit sem és különös módon Boidot sem bocsátották rendelkezésére, hogy méltó megrovásra citálhassa. Végezetül a nővér, hogy gyanúját igazolja, megvizsgáltatta Boid flaskáját, de abban méregnek nyoma nem volt. Így végződött hát a kaland, s úgy igaz minden belőle, ahogy itten leírattatott.
"....spieß voran!"

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég